Salgs- og leveringsbetingelser 
Version 1.0 - gældende fra 1. februar 2016

1. Gyldighed:

 • NL 92 er gældende mellem parterne, medmindre der i disse betingelser eller ved anden skriftlig aftale er fraveget herfra. Kopi af NL92 kan rekvireres. Ved handel med private gælder købeloven.
 • Disse betingelser er gældende for enhver fremadrettet samhandel mellem parterne, fra første køb sker. Tilretning af disse betingelser sker løbende og kan frit ske af Bakkamera.dk IVS • De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser kan ses på www.bakkamera.dk

2. Tilbud:

 • Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg og bortfalder, hvis ikke accept er modtaget inden 30 dage.


3. Pris:

 • Alle priser er ekskl. moms, ekskl. fragt/porto, hvis ikke andet er angivet, men med forbehold for ændringer i  valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende, der vedrører leverancen. • Timepriser er ekskl. Moms, kørsel og materialer hvis ikke andet er angivet. 

4. Betalingsbetingelser:

 • Uden konto-aftale: Kontant eller forudbetaling.
 • Med konto-aftale: Netto 8 dage eller efter aftale.
 • Betaling kan foretages med MobilePay, kontant eller bankoverførsel til Bakkamera.dk IVS konto. 

 4.1. Ejendomsforbehold:

 • Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuld betaling for hele leverancen og parternes mellemværende i øvrigt har fundet sted. 

 5. Forbehold:

 • Der tages forbehold for trykfejl i katalog, på webside, prisændringer, udgåede varer, leverancesvigt fra tredjepart, samt force majeure. 

6. Levering:

 • Lagerførte varer tilstræber vi at levere næste arbejdsdag efter bestilling. Bemærk - ordren skal være afgivet inden kl. 15.00 på hverdage, med undtagen fredag senest kl. 14.00. • Øvrige varer og specielt fremskaffede varer leveres normalt inden for 5-7 arbejdsdage.
 • Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve handelen, medmindre det skriftligt accepteres af Bakkamera.dk IVS.
 • dk IVS kan ikke pålægges bøder eller krav om erstatning for forsinket levering eller godtgørelse for evt. opståede tab.  

 7. Returnering af varer:

 • Bakkamera.dk IVS modtager kun varer retur efter forudgående aftale.
 • Returnering af lagerførte varer kan ske indtil 14 dage fra fakturadato.
 • Returvarer skal være ubeskadigede og i intakt originalemballage og transportemballage.
 • Hvis varen ikke er komplet fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand.
 • Omkostninger til fragt i forbindelse med returnering afholdes af kunden, ligesom kunden bærer risikoen for transporten til Bakkamera.dk IVS
 • Udgåede varer, ordreproducerede varer og specielt fremskaffede varer tages ikke retur. 

 8. Emballering:

 • Emballeringen sker på en passende måde af Bakkamera.dk IVS, og emballagen tages ikke retur. 

 9. Forsendelse:

 • Alle varer sælges af Bakkamera.dk IVS som CIF. Således er varerne forsikret til fakturaværdien frem til den aftalte leveringsadresse af Bakkamera.dk IVS, med mindre andet er aftalt. Omkostningerne til fragt vil blive særskilt specificeret. Denne forsikring er kun gældende hvis reklamationen sker samme dag, som varen er modtaget. Hvis reklamationen ikke er sket samme dag betragtes varen afsendt AB lager Sæby.
  Mindste fragt/forsendelsesgebyr er kr. 30,00 ekskl. moms. Varer, der ønskes sendt med mindste forsendelsesgebyret, er ikke forsikret og sælges AB lager og kan således ikke efterlyses, og der kan ej heller kræves erstatning ved bortkomst af forsendelsen af transportøren eller Bakkamera.dk IVS.

10. Dokumentation:

 • Ingen dokumentation må videregives til tredjemand. Mål/vægt er uden forbindende. 

 11. Produktændringer:

 • Der kan uden varsel ske ændringer i specifikationer af Bakkamera.dk IVS’ varesortiment. 

 12. Mangler/ Reklamation:

 • Hvis der konstateres en mangel ved en vare, skal køber straks, det konstateres og senest 8 dage efter modtagelsen af varen, give Bakkamera.dk IVS meddelelse herom, inkl. en redegørelse og dokumentation for manglen. Alle reklamationer fremsat herefter er Bakkamera.dk IVS berettiget til at afvise. 

 13. Produktansvar:

 • For produktansvar gælder dansk rets almindelige regler. Dog kan skadesansvar ikke overstige DKK 15.000,00. Bakkamera.dk IVS er ikke ansvarlig for driftstab og tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. 

14. Ansvarsbegrænsning:

 • Ethvert krav rettet mod Bakkamera.dk IVS er begrænset til det direkte tab. Der kan således ikke rejses krav i relation til f.eks. tids tab, driftstab eller andre indirekte omkostninger hos kunden. Endvidere kan tabet ikke overstige værdien af den faktura, som omfatter den genstand, der danner baggrund for, at erstatningskravet rejses. 

 15. Garanti:

 • På leverede varer ydes 12 måneders garanti mod fabrikations- og materialefejl samt 2 års reklamationsret fra fakturadato. Ved krav om garanti og reklamationsret forudsætter dette fremlæggelse af faktura. Er den påsatte garanti label ”WARRANTY VOID IF REMOVED” brudt eller beskadiget, bortfalder garantien og reklamationsretten i sin helhed. Varen skal tilbagesendes i komplet original emballage og transport emballage for at opretholde garantien og reklamationsret. Hvis varen er skadet ved forsendelsen eller ved fejl, som direkte kan henledes til fejlemballering af varen ved returforsendelse, er Bakkamera.dk IVS berettiget til at afvise den påberåbte garanti og reklamation. Visse dele er ikke omfattet af garantien, såsom forbrugsvarer (batterier & genopladelige batteribokse), ledninger, kabler og stik. Garantien og reklamationsretten omfatter ikke fejl og mangler opstået på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller fejl ved reparationer, der ikke er udført af sælger. Garantien og reklamationsretten dækker ikke ved brand, indbrud/tyveri, vand- og væskeskade, mv.
 • Fejl, der skyldes softwareopsætning på produktet, og som ikke er lavet af sælger, dækkes ikke af garantien og reklamationsretten. Demontering, genmontering, genopsætninger, geninstallation af varer og software og tilretninger af dette, dækkes ikke af garantien og reklamationsretten. Det er en forudsætning for garantien og reklamationsretten, at udstyret er installeret og anvendt i overensstemmelse med de af sælger anviste specifikationer. Garantien og reklamationsretten omfatter kun de enkeltstående leverede varer. Der ydes ikke erstatning for driftstab eller følgeskader af leverede vare. I det omfang leverede produkter skal udskiftes eller repareres, leverer køber disse fragt frit til sælger på sælgers forretningsadresse. Ombyttede eller reparerede produkter leveres eller returneres fragt frit til køber.

.16. Undtagelser:

 • Hvis der i Bakkamera.dk IVS´ tilbud er angivet særlige betingelser, er disse gældende, selv om de fraviger ovennævnte. 

 17. Tvistigheder:

 • Tvistigheder afgøres ved Retten i Aalborg efter dansk ret. 

 18. Kundeoplysninger:

 • Modtagne kundeoplysninger anvendes kun for ekspedition af Deres bestilling. Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart og anvendes ikke til markedsføring uden forudgående aftale.
 • Kunden accepterer, at der med bindende virkning kan korresponderes med den af kunden ved bestillingen anvendte mailadresse.


Aalborg, den 1. februar 2016

Total beløb:
  Til kassen
  (0)